Налог на добавленную стоимость

Зачет, освобожденные обороты, возврат из бюджета, камеральный контроль

Пересечение коррупционных правонарушений
oit6009@mail.ru
Оит ОИТ
Предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений.
1 января 2016 года начался практический этап выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». План закладывает коренные преобразования в обществе и государстве, главная цель которых - «лечение системных заболеваний». Одним из приоритетных направлении Плана является «формирование современного государственного аппарата». В этой связи, тема борьбы с коррупцией, а также меры по предупреждение и пресечению коррупционных правонарушений является одним из главных направлений государственной политики, приоритетность которого обозначена главой государства.
Основными направлениями деятельности направленными на борьбу с коррупцией (коррупционными правонарушениями) а также иными сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции правонарушениями являются Предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений.
Согласно закону Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» принятого в рамках реализации 13-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, объявленного главой государства. Коррупция - это незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.
Так, согласно закону РК «О противодействии коррупции» предусмотрена система мер по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений, а именно, приняты ограничения направленные на предупреждение коррупционных правонарушений - антикоррупционные ограничения.
Следует упомянуть и о Антикоррупционном мониторинге – деятельности субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и пресечение коррупционных правонарушений.
В связи с вышеизложенным, для более эффективной работы по противодействию коррупции уполномоченными органами по противодействию коррупции ведется работа по выявлению коррупционных рисков. Изучаются причины и условия, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По результатам анализа коррупционных рисков принимаются меры по устранению причин и условий возникновения коррупции.

Ведущий специалист отдела информационных технологий Управление государственных доходов по Медеускому району г.Алматы – Саттер А.Б.
от 23.02.2019 13:18
madina
Madina Madina
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС.

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодесі, Еңбек кодексі, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы, Қазақстан Респбуликасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексі негізгі нормативтік құқықтық актілері болып табылады.
Осы аталған саладағы қабылданған Заңнамалардың басты мақсаты – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп қатерден республиканың ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, осыған байланысты құқық бұзушылықтың, қылмыстың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді тиісті жауапқа тартумен қатар, демократиялық негіздерді, мемлекеттік басқарудағы жариялылық пен бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына деген сенімдерін нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік қызметке кіруге ынталандыруға, мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың риясыз адалдығы үшін жағдайлар жасауға бағытталғаны жөнінде атап өту қажет.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері кез-келген мемлекет үшін өзекті проблемалардың бірі. Барлық елдерде оның трансұлттық сипаты танылып, оған қарсы экономикалық, құқықтық және басқада шаралар қолданылуда.
Қазақстан Республикасында тәуелсіздік алған мезеттен бастап бұл аса ауыр қылмыстарға қатысты қатаң мемлекеттік саясат қалыптасты. Еліміз ТМД мемлекеттерінің арасында бірінші болып 1998 жылы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» арнайы заңын қабылдады. Кейіннен бұл саладағы ұлттық заңнаманы жетілдіру барысында Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы, Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенцияларын және басқада жалпы жұртта ныған халықаралық актілерді ратификациялап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бүкіләлемдік қоғамдастықтың тең мүшесіне айналды.
Сыбайлас жемқорлық өте қауіпті жағымсыз әлеуметтік көріністердің бірі болып табылады, сондықтан, мемлекеттік қызметкерлердің қатарын мемлекеттің мүддесін жоғары дәрежеде қорғай білетін кадрлармен толықтыруды, кездойсоқ адамдардың мемлекеттік қызметке кіріп кетпеуін қамтамасыз ететін қосымша жан-жақты шараларды күшейту қажеттілігі артып келеді.


«Жанама салықтарды әкімшілендіру бөлімі »

Алматы қаласы Жетісу ауданы бойынша
Мемлекеттік кірістер басқармасы
от 20.11.2017 03:12
madina
Madina Madina
Регистрационный учет плательщиков налога
на добавленную стоимость

В соответствии с пунктом 1 статьи 568 Налогового кодекса , обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость подлежат юридические лица-резиденты, нерезиденты, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через филиал , представительство, индивидуальные предприниматели в случае , если размер оборота превышает в течение календарного года минимум оборота. Согласно пункта 5 данной статьи Налогового Кодекса минимум оборота составляет 30 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего на 1 января финансового года. При этом в случае, если размер оборота в течение календарного года превышает минимум оборота , у налогоплательщиков возникают обязательства по обязательной постановке на регистрационный учет по НДС и налогоплательщик является плательщиком НДС со дня подачи налогового заявления для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.

Отдел «Администрирования косвенных налогов »

Управление государственных доходов
по Жетысускому району города Алматы
от 20.11.2017 03:12
madina
Madina Madina
Программное обеспечение Wipon Pro
Wipon Pro – сертифицированная система для считывания информации с учетно-контрольных марок алкогольной продукции в Республике Казахстан.
Программное обеспечение Wipon Pro устанавливается на ноутбук, ПК, смартфон (iPhone или Android), либо промышленный мобильный компьютер(терминал сбора данных, сканфон) подключенный к электронному сервису Комитета государственных доходов МФ РК по проверке учетно-контрольных марок.
Достоверность данных в системе Wipon Pro обеспечивается электронным сервисом Комитета государственных доходов МФ РК по проверке учетно-контрольных марок.
Согласно пп.6 п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан №429 «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции» запрещается хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок (далее – УКМ) и (или) считывающих информацию с УКМ алкогольной продукции, подлежащей маркировке УКМ.
Подпунктом 6 части 3 статьи 282 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», за нарушение условий оборота и перемещения этилового спирта и алкогольной продукции, совершенное в виде хранения и реализации алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты УКМ и (или) считывающих информацию с УКМ алкогольной продукции, подлежащей маркировке УКМ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на субъектов малого предпринимательства - в размере семидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере шестисот месячных расчетных показателей, с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения.

Отдел «Администрирования косвенных налогов »

Управление государственных доходов
по Жетысускому району города Алматы
от 20.11.2017 03:12
Авторизуйтесь для ответа в теме

Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!