Предупреждение и противодействие коррупции в организации

  • 25.12.2020
  • |
  • 0
  • |
  • 400
  • |
  • 0

Предупреждение и противодействие коррупции в организации

Коррупция – незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

Законодательство Республики Казахстан о противодействии коррупции основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

     Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупции осуществляется на основе принципов:

      1) законности;

      2) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

      3) гласности и прозрачности;

      4) взаимодействия государства и гражданского общества;

      5) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции;

      6) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;

      7) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;

      8) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

    Цель и задачи противодействия коррупции

     1. Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе.

    2. Достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

     1) формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;

  2) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий;

     3) укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции;

     4) развития международного сотрудничества по противодействию коррупции;

 5) выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.

 

Управление Государственных Доходов по Алматинскому району г. Нур-Султан Отдел администрирования косвенных налогов

 

  Ұйымдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және ескерту 

 Сыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкiлеттiктерін және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүлiктiк (мүліктік емес) игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу.

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

          Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзге де қағидалар белгіленген болса, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

        Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл:

      1) заңдылық;

    2) адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау басымдығы;

        3) жариялылық пен ашықтық;

        4) мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимыл жасауы;

   5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын жүйелі және кешенді пайдалану;

       6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын басым қолдану;

  7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін адамдарды көтермелеу;

  8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін жазаның бұлтартпастығы қағидаттары негізінде жүзеге асырылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты мен міндеттері

 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлықты жою болып табылады.

   2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатына қол жеткізу мынадай:

   1) қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбестік ахуалын қалыптастыру;

  2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарларын жою;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өзара іс-қимылын нығайту;

  4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

 5) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру міндеттерін шешу арқылы іске асырылады.

Алматы ауданы бойынша  Мемлекеттік кірістер басқармасы Жанама салықтарды әкімшілендіру бөлімі

Комментарии


Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!